Scott Snyder's Books

Wytches, Volume 1

Scott Snyder

3.8 of 12,703 users

The Wake

Scott Snyder

3.6 of 3,113 users

Dark Nights: Metal

Scott Snyder

3.6 of 2,491 users

Severed

Scott Snyder

3.8 of 2,276 users

Superman Unchained

Scott Snyder

3.8 of 1,657 users

A.D.: After Death

Scott Snyder

3.8 of 1,273 users

Wytches #1

Scott Snyder

4.0 of 1,075 users

The Joker: Endgame

Scott Snyder

3.9 of 1,076 users

Voodoo Heart

Scott Snyder

4.1 of 668 users

Iron Man Noir

Scott Snyder

3.6 of 752 users

Wytches #2

Scott Snyder

4.0 of 557 users

Wytches preview

Scott Snyder

3.7 of 608 users

Wytches #3

Scott Snyder

4.0 of 431 users

Wytches #4

Scott Snyder

4.1 of 404 users

The Wake #1

Scott Snyder

4.1 of 370 users

Wytches #5

Scott Snyder

4.1 of 323 users

Wytches #6

Scott Snyder

4.2 of 303 users

Batman: Lost #1

Scott Snyder

4.0 of 218 users

The Wake #2

Scott Snyder

4.2 of 151 users

The Wake #3

Scott Snyder

4.3 of 127 users

The Wake #4

Scott Snyder

4.3 of 111 users

Swamp Thing #1

Scott Snyder

3.9 of 119 users